MR


De medezeggenschapsraad (MR) van de school bestaat uit drie oudervertegenwoordigers en drie teamvertegenwoordigers. De MR vergadert zes tot acht keer per jaar met de directeur van de school. De oudervertegenwoordiging van de MR is te bereiken via het mailadres: mrmoncas@yahoo.com
De oudervertegenwoordiging bestaat op dit moment uit:
Rogier Schotvanger, Mieke Mossing Holsteijn en Esther Sandbergen.
 
De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van de school en praat mee over allerlei school(beleids)zaken. De MR heeft over sommige zaken instemmingsrecht en over andere adviesrecht op basis van de wet medezeggenschap op scholen. De MR-vergaderingen staan vermeld op de jaarkalender en zijn openbaar. Van elke vergadering worden notulen gemaakt. Eens per drie jaar vinden verkiezingen plaats voor de oudervertegenwoordiging binnen de MR.
De MR int tevens de jaarlijkse ouderbijdrage en draagt zorg voor de besteding daarvan.
 
Naast de MR van de school bestaat er een gemeenschappelijke MR (GMR) voor de stichting ISOB waar de Montessorischool onderdeel van uitmaakt.