Onderwijs dat past

 
Wij willen ieder kind het onderwijs bieden dat hij of zij nodig heeft. Hiervoor volgen we de kinderen in hun ontwikkeling op de leergebieden,  sociaal-emotioneel, motorisch en op de ontwikkeling in werkhouding en taakaanpak van onze kinderen.
 

Intern begeleider


Het eerste contact over jouw kind gaat altijd via de leerkracht. Er zijn verschillende gespreksmomenten met ouders.
Drie keer per jaar heeft de leerkracht een bespreking over alle kinderen uit de groep met de intern begeleider. De intern begeleider volgt de leerlingen hun hele schoolloopbaan. Hiervoor voert ze gesprekken met leerkrachten, doet ze observaties en analyseert ze (cito)toetsresultaten op kind-, groeps- en schoolniveau. Ook bij het organiseren van extra ondersteuning is zij betrokken.
 

Extra ondersteuning 


Naast de intern begeleider is er een vaste onderwijsassistent. De onderwijsassistent begeleidt kinderen of groepjes kinderen die wat meer instructie of oefening nodig hebben. Ook kan zij een groep overnemen, waardoor we bijvoorbeeld bij begrijpend lezen klassen op groepsniveau kunnen lesgeven. 
 
Van de financiering die we ontvangen van passend onderwijs huren wij een gespecialiseerde leerkracht in. In het ondersteuningsteamoverleg kan besloten worden dat zij individuele kinderen extra ondersteuning geeft. Een enkele keer schakelen we experts van buitenaf in, die bij ons in het gebouw met kinderen komen werken. Voor dyslexiebegeleiding werken wij samen met een gespecialiseerde organisatie, ook in ons gebouw.

Wat betreft de ondersteuning zijn we vergelijkbaar met andere scholen in onze regio qua structuur en wat betreft de zorgzwaarte die we kunnen bieden. Ook werken we net als de andere scholen om ons heen samen met het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond en de gemeente

 

Bij zorgen


Wanneer er problemen zijn rondom gedrag volgen wij ons protocol gedragsproblemen.
Wanneer er zorgen zijn rondom de thuissituatie, kunnen wij er toe besluiten te verwijzen in de verwijsindex.